Entwicklung einer E-Learning Anwendung für Java Lambda-Ausdrücke

Entwicklung einer E-Learning Anwendung für Java Lambda-Ausdrücke

Bachelor Thesis

Start: 16.05.2016

Betreuer:

  • Guido Rößling (guido(a-t)tk.informatik.tu-darmstadt.de)

Forschungsgebiete: RBG, Telecooperation , – ALW: Algorithm Animation, E-Learning